Điều khoản & Điều kiện

Cảm ơn bạn đã chọn Monily.vn (“Website”). Trang web và Dịch vụ (như được định nghĩa bên dưới) được cung cấp bởi Đối tác Toàn cầu của Fintech (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).

Bằng cách dùng Trang web và Dịch vụ, bạn đồng ý các điều khoản sử dụng (Điều khoản). Bạn cũng đồng ý các thu thập và sử dụng thông tin nhất định về bạn, đã nêu chi tiết trong chính sách bảo mật của chúng tôi (Chính sách bảo mật). Vui lòng đọc Điều khoản và Chính sách bảo mật thật cẩn thận. Nếu bạn không hiểu được điều khoản hay chính sách bảo mật, hãy rời Trang web và ngừng sử dụng Dịch vụ.

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản hay Chính sách bảo mật bất cứ lúc nào bằng cách đăng một phiên bản mới trên Trang Web. Xin vui lòng xem lại Điều khoản và Chính sách bảo mật thường xuyên. Nếu bất cứ lúc nào bạn thấy không đồng ý, hãy rời khỏi Trang web và ngừng sử dụng Dịch vụ.

THỎA THUẬN

Bằng việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã trên 22 tuổi, cư dân của Cộng hoà xã hội Việt Nam và có đủ điều kiện pháp lý để tham gia và tiến hành hợp đồng theo luật hiện hành. Thỏa thuận này bị vô hiệu khi bị cấm.

CẤP PHÉP

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, có thể hủy bỏ, không thể chuyển nhượng để sử dụng trang web và dịch vụ cá nhân, phi thương mại. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, giấy phép này sẽ tự động chấm dứt.

DỊCH VỤ

Chúng tôi không phải là công ty tài chính và không cho vay hoặc quyết định tín dụng liên quan đến khoản vay. Thay vào đó, chúng tôi giới thiệu người tiêu dùng tìm kiếm các khoản vay cho công ty tài chính có thể cung cấp các khoản vay (“Dịch vụ”). Chúng tôi có thể giới thiệu người tiêu dùng trực tiếp đến công ty tài chính hoặc chúng tôi có thể giới thiệu người tiêu dùng cho đối tác bên thứ ba, sau đó họ có thể giới thiệu người tiêu dùng cho công ty tài chính. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin ứng dụng của người tiêu dùng với nhiều công ty tài chính và / hoặc đối tác bên thứ ba. Người tiêu dùng không phù hợp với công ty tài chính có thể được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba, quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba (để biết thêm thông tin, xem phần liên quan đến trang web của bên thứ ba bên dưới).

Chúng tôi không phải một tổ chức tạo ra các hợp đồng cho bạn và công ty tài chính cho các khoản vay. Tất cả quyền lợi và ràng buộc theo điều khoản hợp đồng cho một khoản vay chỉ liên quan giữa bạn và công ty cho vay. Chúng tôi không đảm bảo, công nhận, hứa hẹn hay chịu trách nhiệm cho bất kỳ công ty tài chính, hay các sản phẩm, hay dịch vụ nào được cung cấp bởi một công ty tài chính. Bạn nên sử dụng đánh giá của bạn để quyết định sản phẩm vay, điều khoản, hay công ty tài chính nào phù hợp với yêu cầu và quan điểm tài chính của bạn nhất.

Chúng tôi không tính phí cho các dịch vụ bạn sử dụng. Thay vì vậy, chúng tôi nhận phí từ các công ty tài chính và các bên trung gian cho các dịch vụ liên quan.

Chúng tôi không tham gia vào bất kỳ hợp đồng nào được thực hiện giữa bạn và công ty tài chính cho khoản vay. Tất cả quyền lợi và ràng buộc theo điều khoản của hợp đồng cho khoản vay chỉ dành cho bạn và công ty tài chính. Chúng tôi không đảm bảo, công nhận, hứa hẹn hay chịu trách nhiệm cho bất kỳ công ty tài chính, hay sản phẩm, hay dịch vụ nào được cung cấp bởi công ty tài chính. Bạn dùng ý kiến riêng của bạn để quyết định sản phẩm vay, điều khoản hay công ty tài chính nào phù hợp với yêu cầu và quan điểm tài chính của bạn nhất.

Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải hoàn thành và gửi hồ sơ trước (Hồ sơ). Hồ sơ đầy đủ bao gồm thông tin cá nhân của bạn, bao gồm họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số CMND, số giấy phép lái xe, thông tin công ty, thông tin Tài chính. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn cho phép chúng tôi gửi hồ sơ của bạn cho một hay nhiều công ty tài chính và/hoặc các bên trung gian. Thêm vào đó, bạn cho phép các công ty tài chính của chúng tôi và/hoặc các bên thứ ba chứng minh thông tin hồ sơ của bạn, bao gồm điền một bảng kiểm tra tín dụng. Các công ty tài chính và/hoặc bên trung gian là các tổ chức mà chúng tôi cung cấp thông tin Hồ sơ của bạn khi một phần của dịch vụ có thể lưu thông tin Hồ sơ của bạn ngay lập tức, cho dù bạn có đạt được một khoản vay hay không, hoặc là bạn có tạo một khoản vay hay không. Chúng tôi không kiểm soát hồ sơ thông tin của bạn khi được lưu bởi công ty tài chính của chúng tôi và/hoặc các bên trung gian, và do vậy chúng tôi không chịu chức trách hay trách nhiệm cho mọi truy cập hay sử dụng bất hợp pháp khi hồ sơ thông tin của bạn được lưu bởi công ty tài chính của chúng tôi và/hoặc các bên trung gian.

THÔNG TIN CỦA BẠN

Bạn tuyên bố và đảm bảo tất cả các thông tin bạn cung cấp trên hồ sơ hay trong các hình thức khác liên kết với sử dụng của bạn trên Trang web và Dịch vụ hiện có, hoàn thiện và chân thật.

ĐỒNG Ý NHẬN EMAIL THÔNG BÁO

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý nhận các email quản trị từ chúng tôi. Bạn cũng đồng ý nhận các email quảng cáo từ công ty của chúng tôi và các bên quảng cáo trung gian mà chúng tôi làm đại diện. Bạn có thể từ chối nhận email quảng cáo bằng cách làm theo hướng dẫn từ chối được ghi trong các email này.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý nhận email quản trị và tiếp thị từ công ty tài chính và đối tác trung gian mà chúng tôi đã cung cấp thông tin của bạn như một phần của Dịch vụ, cho dù bạn có đủ điều kiện cho khoản vay hay không. Bạn có thể chọn không nhận email tiếp thị từ các bên này bằng cách làm theo hướng dẫn chọn không tham gia có trong email tương ứng của họ.

TRANG WEB BÊN THỨ BA

Trang web liên kết đến và có thể hướng dẫn bạn đến các trang web của bên thứ ba (“Trang web của bên thứ ba”). Chúng tôi không có quyền kiểm soát nội dung và hoạt động của các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không đảm bảo, xác nhận, cam đoan hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Trang web bên thứ ba nào hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo hoặc cung cấp trên hoặc thông qua bất kỳ Trang web bên thứ ba nào. Bạn nên dùng quan điểm của bạn và thận trọng khi truy cập trang web của bên thứ ba.

CẤM SỬ DỤNG

Chúng tôi áp đặt một số hạn chế nhất định đối với việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ. Bạn không được:

 • hoàn thành và gửi Hồ sơ thông qua các phương tiện tự động, lừa đảo, gian lận hoặc không hợp lệ khác, bao gồm nhưng không giới hạn, thông qua các ứng dụng thủ công, sử dụng rô bốt hoặc các công cụ tự động hoặc phần mềm khác;
 • trừ khi được cho phép bởi thỏa thuận, giấy phép hoặc luật pháp, sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ phần nào của Trang web (ví dụ: hình ảnh, văn bản, đồ họa và mã) hoặc lựa chọn, sắp xếp và tổ chức chúng;
 • trừ khi được cho phép bởi thỏa thuận, giấy phép hoặc luật pháp, hiển thị Trang web dưới mọi hình thức, hiện đang tồn tại hoặc sẽ tồn tại trong tương lai, vì bất kỳ mục đích nào;
 • cung cấp thông tin sai lệch, gây hiểu lầm hoặc không chính xác trên Hồ sơ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ;
 • mạo danh, hoặc nói cách khác là xuyên tạc liên kết quảng cáo, kết nối hoặc liên kết với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;
 • truy cập nội dung hoặc dữ liệu không dành cho bạn hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được phép truy cập;
 • cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra yếu điểm của Dịch vụ, Trang web hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng liên quan nào hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực mà không có sự cho phép thích hợp;
 • can thiệp hoặc cố can thiệp vào việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào khác;
 • sửa đổi, đảo ngược trình tự, dịch ngược, tháo rời hoặc giảm bớt hoặc cố gắng làm giảm cách thức có thể nhận dạng con người bất kỳ mã nguồn nào được chúng tôi sử dụng trong việc cung cấp Trang web hoặc Dịch vụ.

Bất kỳ vi phạm nào của phần này có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm dân sự và / hoặc hình sự.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trang web, tất cả nội dung và tài liệu trên Trang web và việc lựa chọn, sắp xếp và tổ chức chúng đều là tài sản trí tuệ của Fintech Global Partners LP hoặc người cấp phép cho nó.

Việc bạn không sử dụng Trang web và Dịch vụ cũng như không tham gia Thỏa thuận này, sẽ cấp cho bạn bất kỳ quyền lợi, chức vụ, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào hoặc cho bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào như vậy.

Monily.vn và logo Monily là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Fintech Global Partners LP hoặc các nhà cấp phép của nó. Trang web là Bản quyền © 2016 đến nay. TẤT CẢ QUYỀN ĐƯỢC BẢO ĐẢM.

THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 • KHÔNG BẢO ĐẢM
 • Trang web và Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. Việc sử dụng Trang web và Dịch vụ là rủi ro của riêng bạn. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Trang web và Dịch vụ được cung cấp mà không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù được thể hiện hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán hàng, khả năng cho mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hoặc bằng văn bản, do bạn từ chúng tôi hoặc thông qua Trang web hoặc Dịch vụ sẽ tạo bất kỳ bảo hành nào không được nêu rõ trong tài liệu này. Không giới hạn ở trên, chúng tôi và người cấp phép của chúng tôi (và các công ty con, chi nhánh, đại lý, giám đốc và nhân viên) không bảo đảm rằng Trang web và Dịch vụ là chính xác, đáng tin cậy hoặc chính xác; rằng Trang web và Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn; rằng Trang web và Dịch vụ sẽ có sẵn tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm cụ thể nào, không bị gián đoạn hoặc an toàn; bất kỳ khuyết điểm hoặc lỗi nào sẽ được sửa chữa; hoặc rằng Trang web và Dịch vụ không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 • Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, không trường hợp nào chúng tôi và những người cấp phép của chúng tôi (và các công ty con, chi nhánh, đại lý, giám đốc và nhân viên của chúng tôi) phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ trừng phạt, trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc các thiệt hại đại diện, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại về mất lợi nhuận, lợi thế thương mại, sử dụng, dữ liệu hoặc các tổn thất vô hình khác, do việc sử dụng, không có khả năng sử dụng hoặc không có sẵn của Trang web hoặc Dịch vụ.

Chúng tôi luôn vui mừng khi nhận được các ý kiến của khách hàng. Chúng tôi biết cách duy nhất chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn là lắng nghe những gì bạn nói. Xin vui lòng cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.

Bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về Dịch vụ, Trang web hoặc công ty của chúng tôi không? Hãy gửi chúng đến info@Monily.vn

Hoặc, bạn có thể tìm thấy câu trả lời từ các câu hỏi thường gặp tại trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.